Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(4):595-608 (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 05 Temmuz 2010/July 05, 2010)

 
  Malign Katatoni
Malignant Catatonia
   
  Ayça Özkul, Ali Akyol, Yusuf Tamam
   
  Özet
  Katatoni mutizm, hareketsizlik, negativizm, stereotipi, mannerizm, ekofenomen, perseverasyon ve pasif itaat ile karakterize bir sendromdur. Altta yatan nedenler psikiyatrik olabildiği gibi nörolojik ve genel tıbbi durum ile ilişkili olabilir. Bunun yanı sıra katatoni malign ve malign olmayan olarak iki alt tipe ayrılır. Malign katatonide tabloya hipertermi, otonomik bulgular da eşlik eder. Otonomik bulgular arasında taşikardi, takipne, hiperhidrozis başta gelir. Hastalığın tanısının erken konması uygun tedavinin verilmesi açısından önemlidir. Klinisyenler bu hastalığın ölümcül seyredebileceğini bilmelidirler.
  Anahtar Sözcükler: Katatoni, Malign Katatoni, Nöroleptik Malign Sendrom
   
  Abstract
  Catatonia is a syndrome characterized by mutism, immobility, negativism, stereotypy, mannerisms, echophenomena, perseveration and passive obedience. The underlying causes can be psychiatric or may be associated with general medical status or neurological diseases. Additionally catatoni has two subtypes as malignant and nonmalignant catotonia. Main symptoms of malignant catatonia are hyperthermia and autonomic symptoms such as tachycardia, tachypnea and hyperhidrosis. It is important to make the diagnosis as early as possible for an appropriate medical treatment. Clinicians should be aware of the fatal outcome of the disease.
  Keywords: Catatonia, Malign Catatonia, Neuroleptic Malign Syndrome
   
  Full Text /Tam Metin  [PDF]